BKLO Semi-Internaat Internaat kortopvang Dagcentrum Habitar Tehuis Niet Werkenden DIO

Blijdorp vzw: Voorziening voor Personen met een Handicap.

Missie

Blijdorp wil een net van voorzieningen uitbouwen voor kinderen, jongeren en volwassenen met een matig tot ernstig verstandelijke en eventueel bijkomende sensoriele, motorische of karakteriele handicap uit de regio van Dendermonde. We willen gedurende hun hele leven optimaal beantwoorden aan hun individuele zorgvraag.

Visie

Blijdorp draagt zorg voor personen uit bovenvermelde doelgroep. We gaan er hierbij van uit dat de personen met de grootste zorgvraag en de grootste urgentie in eerste instantie recht hebben op onze dienstverlening. In onze zorg willen we het geluk van de persoon met een verstandelijke handicap centraal stellen. Hiervoor streven we naar een zo hoog mogelijk fysisch en psychisch welzijn en een zo groot mogelijke integratie in de maatschappij. Met een gans team willen we er op een multidisciplinaire manier over waken dat de totale benadering van de persoon gegarandeerd blijft. Ook de rol van ouders en familie is op dit vlak essentieel. We willen samen met hen het hele proces doormaken. Dit alles willen we doen vanuit een pluralistische visie, waarin we respect hebben voor elkaars overtuiging en trachten om elkaar in zijn eigen overtuiging te laten groeien.

Waarden

Uitgaande van een positief mensbeeld, vinden wij volgende waarden belangrijk:

  • Gelijkwaardigheid
  • Aanvaarding
  • Bejegening
  • Emancipatie
  • Respect voor het individu
  • Respect voor ouders en familie