Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM):
Middenfrequente (woon)ondersteuning en
Intensieve woonondersteuning inclusief

Doelgroep en opnamevoorwaarden

Beschrijving van het ondersteuningsaanbod

Inhoudelijke werking

Binnen Habitar heeft iedere gebruiker een vaste begeleider.
Hij begeleidt de gebruiker mogelijks op volgende domeinen: huishouden, gezondheid en hygiëne, wonen, geld en papieren, werk en dagbesteding, vrije tijd, relaties, sociaal-emotioneel, kinderen.
Deze begeleider behartigt de belangen van de gebruiker, werkt aan een vertrouwensrelatie met hem, gaat met hem en zijn vertegenwoordiger in dialoog, werkt vanuit de levensgeschiedenis van de gebruiker en heeft aandacht voor het verhaal van dit moment en voor goede kwaliteit van leven.
De begeleider werkt vanuit beperkte invloed en korte begeleidingstijden. De inhoud, duur en frequentie van het begeleidingstraject verschillen van gebruiker tot gebruiker.

Deze begeleiding kan zowel ambulant als mobiel zijn:
- Mobiel: de begeleider gaat op huisbezoek bij de gebruiker
- Ambulant: de begeleider ondersteunt de gebruiker op het bureau van Habitar

De begeleider betrekt ouders, familie en netwerk bij de begeleiding van de gebruiker, stemt af op normen en waarden, tracht samen af te spreken en ondersteunt beslissingen van de gebruiker naar zijn netwerk toe.

De begeleider neemt initiatief tot overleg en samenwerking met diensten in functie van de gebruiker. Hij vertaalt, legt uit en schetst de situatie van gebruikers naar externe diensten.

Tijdens de afwezigheid van de vaste begeleider neemt de collega-begeleider de begeleiding over. Er wordt vooraf met de gebruiker (en vertegenwoordiger) besproken welke afspraken de collega-begeleider overneemt.

Het teamhoofd organiseert de werking van de dienst Habitar, waakt over kwalitatieve dienstverlening aan de gebruikers, plant het nodige overleg, leidt en begeleidt de begeleiders op organisatorisch, administratief en inhoudelijk vlak.
Samen met de begeleiding en de orthopedagoog is het teamhoofd verantwoordelijk voor het uitwerken van ondersteuning op maat, hierbij rekening houdend met de totaliteit van Blijdorp en het kwaliteitsdecreet.

De orthopedagoog ondersteunt het inhoudelijke proces en staat ter beschikking van de begeleiders, de gebruiker en hun vertegenwoordiger wanneer er vragen of problemen zijn rond het welbevinden of functioneren van de gebruiker. Hij werkt mee aan een dienstverleningsaanbod dat is afgestemd op de individuele vragen van de gebruikers en ook rekening houdt met de tendensen en kansen in de maatschappij.

© Blijdorp vzw 2015